Фразеологія. Українська лексикографія. Теоретичний матеріал .

4. Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів.

Повідомлення1. «БАГАТОЗНАЧНІСТЬ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ТА ОМОНІМІЯ»

    Для фразеології так само, як і для лексики, властива полісемія.

Приклади багатозначності:

1)очі  рогом лізуть (очі широко розкриваються від напруження тощо; хтось через силу робить що-небудь; хтось незручно, неприємно себе почуває);

2)розбирати по кісточках (детально обговорювати кого-небудь, що-небудь; детально, до дрібниць вивчати, аналізувати що-небудь).

    Як же виникає полісемія, тобто розвивається багатозначність ФО?

   На базі вільного словосполучення внаслідок його переносного вживання виникає первинно-образне значення ФО. Наступне ж значення народжується вже на основі повторного переосмислення значення першої ФО, це значення є вторинно-образним. Прикладом може бути вислів  в і д д а т и  к і н ц і.  Пряме нефразеологічне значення – «відв’язати канат, коли судно відшвартовується». Переносне, первинно-образне (перше фразеологічне) – іти чи від’їжджати звідкись (щодо людей). Наступне фразеологічне значення – вторинно-образне: іти з життя, помирати.

    Є ряд фразеологічних одиниць, зокрема серед крилатих висловів, прислів’їв та приказок, які досить легко змінюють чи розширюють свої компоненти. Наприклад: у значенні «намолоти, наплести, набалакати», крім дієслівного варіанта «валити» у фразеологізмі  в а л и т и  в с е  д о  к у п и  стали вживатися дієслова: звалювати, скидати, змішувати, горнути.

   Зустрічається й зворотнє явище: скорочення фразеологізмів. Опущений компонент, правда, здебільшого живе асоціативно у свідомості й мовця, і слухача.  Наприклад: 1) замість фразеологізму   м о я  х а т а  с к р а ю  я  н і ч о г о  н е  з н а ю,  часто опускають його частину я  нічого не знаю;

2) у фразеологізмі   с к а ч и,  в р а ж е,  я к  п а н  к а ж е  вживається частина   скачи, враже.

    З розвитком мови відбуваються також зміни в значенні окремих фразеологічних зворотів. Вони нерідко набувають додаткових відтінків у значенні. Так з’являються багатозначні фрзеологічні звороти.

Наприклад: 1) усталений зворот  б р а т и  ( б л и з ь к о )  д о  с е р ц я  означає: переживати через щось, надавати чомусь великого значення;  2)  б у д у т ь  л ю д и  ( з  к о г о с ь ) - досягне певного становища, житиме з моральними нормами, володіє професією;  3) н а м о л о т и   (н а п л е с т и ,  н а б а л а к а т и)  с і м  м і ш к і в  ( три мішки, сім кіп, чотири копи, три копи ) г р е ч а н о ї  в о в н и  (і всі не повні, та й ті не повні).

    В українській мові зустрічається також фразеологічна омонімія. Фразеологічна омонімія вивчена ще недостатньо в сучасному мовознавстві. Дослідники зазначають, що омонімічних фразеологізмів у порівнянні з лексичними значно менше. Це  однакові фразеологічні одиниці з лексичними і структурно – граматичними особливостями, але різні за змістом.  Прикладами омонімії можуть бути   однозвучні фразеологізми:

1 )д а т и   ч о с у (бити; тікати);

2) пу с к а т и   п і в н я (підпалювати; зриватись на високої ноті);

3) за к р и в а т и    о ч і (помирати; бути присутнім при чиїсь смерті; навмисно не помічати чогось).

Повідомлення2. «СИНОНІМІЯ»

     Фразеологічні синоніми – це такі ФО, які позначають той же предмет дійсності, виражають те саме поняття, але відтінюють  різні його сторони.

     Так про  ледарювання можна сказати кількома синонімічними фразеологізмами: байдики бити, ханьки м’яти, лежня справляти, собак ганяти, ґулі правити, баглаї годувати, гандри бити, посиденьки справляти, ні за холодну воду, боки відлежувати.

     Фразеологічні синоніми утворюють синонімічні ряди. Приклади синонімічних рядів: 1) Куди (і) ворон кісток не занесе; де козам роги правлять; куди Макар телят не ганяє; у чорта на рогах (в зубах); за тридев’ять земель. 2) Давати дьору (драла); брати ноги на плечі. 3) З кінця в кінець;  з кута в куток. 4) Під носом; палицею кинути; під боком; під руками. 5) Догори дном; догори дригом. 6) На лоні природи; на відкритому повітрі.

     З часом синонімічні ряди фрзеологічних звортів зростають, поповнюються новими одиницями:

1) за рахунок розширення компонентів з рядів відповідної синонімії (до фразеологізмів з усіх ніг; не чуючи під собою землі; як  куля; як стріла та ін. додалися нові: як метіор; як ракета; з реактивною швидкістю; з космічною швидкістю; до приказок потрібний, як собаці п’ята нога (як п’яте колесо до воза) додалося як сліпому телевізор та ін.);

2) шляхом скорочення фразеологізму (опущений компонент живе асоціативно у свідомості мовця: моя хата скраю (я нічого не знаю); скачи, враже (як пан каже).

     Фразеологічні звороти одного синонімічного ряду характеризуються семантичною спорідненістю.  Але вони можуть розрізнятися певними семантичними відтінками, емоційним забарвленням.  Так, фразеологічні синоніми  хоч греблю гати, по горло, як зірок у небі, тьма-тьмуща вживаються на позначення поняття   «багато». Сполучатися з широким колом понять і, крім значення «багато»,  можуть мати  інші відтінки такі фразеологізми, як: кури не клюють і хоч лопатою загрібай  (стосовно грошей, коштовностей);  як грибів після дощу, крім знач. «багато» має ще й відтінок «швидко».  Це пояснюється тим, що в конкретній ситуації фразеологічні одиниці  використовуються  людьми з різним  життєвим досвідом, світосприйманням, тому усвідомлюються і характеризуються неоднаково, по-різному оформлюються ті чи інші думки. Так з’являються синонімічні вислови – звороти, що називають одне і те ж явище з різними семантичними або стилістичними відтінками.

      Фразеологізми синонімічних рядів різняться насамперед емоційно-оцінними характеристиками.

     Розглянемо приклад 1. Фразеологізми давати драла (деру) відрізняються від фразеологізму давати стрекача більшою грубуватістю, фамільярністю, що, мабуть, є результатом асоціацій із просторічними дієсловами «дерти», «драла».  До цього синонімічного ряду близькими є фразеологізми кидатися із усіх ніг, кидатися (пускатися) навтікача («вказівка на початковий етап руху»), фразеологізм тільки п’яти мигтять відрізняється особливостями семи «спрямованість». (Якщо фразеологізми типу давати стрекача зовсім виразно вказують на напрямок руху від кого-небудь, чого-небудь, то фразеологізми тільки  п’яти мигтять позначає один напрямок руху безвідносно до об’єкта.) У синонімічні відношення вступають також фразеологізми спрямовувати свої кроки, тримати курс, що різняться лише способом пересування (пішки чи не пішки).

Приклад 2. Фразеологічні одиниці синонімічного ряду із загальним значенням «швидко зникнути» –  поминай як звали, тільки й бачили, і слід захолонув, і сліду не лишилося, біс злизав, ніби вітром здуло відрізняються  інтенсивністю зникнення. Найбільш високою вона є у фразеологізмі ніби вітром здуло. Розходження в емоційно-оцінних властивостях цих фразеологізмів незначні.

Приклад 3. Синонімічний ряд утворюють також фразеологізми із загальним значенням «дуже швидко рухатися»:  сторч головою, з усією силою, скільки є (було) сили, летіти стрімголов, як на пожежу, що різняться між собою ступенем інтенсивності.

Серед фразеологічних одиниць із семантикою переміщення в обох мовах розрізняють лексичні варіанти, зв’язані із синонімічною заміною компонентів: пуститися (кинутися) бігти, летіти стрімголов (прожогом), і слід застиг (загув, захолов),  крутитися (вертітися, витися) як в’юн.

Лексичні варіанти фразеологізмів варто відрізняти від одноструктурних синонімів типу направити лижі – направити стопи; летіти стрімголов – нестися щодуху. Якщо заміна компонентів не порушує семантичної єдності фразеологізмів і не змінює її внутрішню форму, то в наявності лексичні чи лексико-стилістичні варіанти:  вертітися (витися) як в’юн. Якщо ж при заміні одного компонента іншим змінюється внутрішня форма фразеологізмів, то це фразеологічні синоніми: змотувати вудки, показувати п’яти.

Морфологічні варіанти різняться формою виду, часу (у дієслівних фразеологізмах), числа, роду, відмінка (в іменних фразеологізмах) – скільки було (є) сили, з усією силою, з усіх сил.

Фонетичні варіанти зв’язані з заміною фонеми: одним (єдиним) духом; на повному газі (на повнім газі.

         Слід пам’ятати, що фразеологічні одиниці належать до одного синонімічного ряду  тоді, коли вони споріднені значенням і в реченні можуть виконувать однакові синтаксичні функції. Тому-то близькі за змістом фразеологічні звороти типу словосполучень і типу речень не можуть належати до одного синонімічного ряду.

Так,наприклад: фразеологічні звороти важити головою; ставити на кін; іти ва- банк, з одного боку,  і  що буде, те й буде; або пан, або пропав; куць виграв – куць програв; або славу здобуду – або дома не буду,з другого,  – не вступають у синонімічні зв’язки,  хоч вони близькі значенням «ризикувати».

Повідомлення3. «АНТОНІМІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ»

Фразеологічні антоніми –  усталені звороти, які, характеризуючи предмети і явища  дійсності з певного боку,  дають їм протилежну оцінку;

                                          – це дві фразеологічні одиниці з протилежними значеннями.

Наприклад: у рот води набрати – теревені правити; кури не клюють – як кіт наплакав; жити як кішка з собакою – жити душа в душу.

     Серед фразеологічного матеріалу можна визначити абсолютні антоніми, у яких протилежність семантики (їх лексичного значення)  двох фразеологічних одиниць пояснюється наявністю частки не, що входить до складу компонентів: до пуття довести – не довести до пуття; ряст топтати – не топтати ряст.

    Другу групу становлять фразеологізми-антоніми з різним компонентним складом, тобто різноструктурні: рукою подати – за тридев’ять земель; теревені правити – у рот води набрати.

Фразеологічні одиниці є антонімами, якщо усталені словесні компоненти мають протилежну, контрастну семантику або семантично-цілісне фразеологічне значення конструкцій знаходиться в опозиції «фразеологізм – фразеологізм»;

Наприклад: як черепаха - як стріла; як слимак - як на пожежу; крок за кроком - одним махом; нога за ногою - одна нога тут, друга там; наче три дні не їв - аж у вухах вітер свистить; ледве ноги пересуває - конем не доженеш; крок за кроком - летіти ковбасою у значенні «дуже повільно, не поспішаючи» - «дуже швидко, поспішаючи».

Для прикладу: Хлопці поверталися назад шляхом поволеньки, нога за ногою (В.Козаченко) // Кукса незадоволено чмихнув, кинув дідові в спину! – Одна нога тут, а друга там! Ясно?.. (В.Кучер);  Дно було не рівне, і вони мусили посуватися обережно, крок за кроком (О.Гончар) // Однеси цього папірця до Федора Семона. Знаєш? Голова комнезаму. Ну! Лети ковбасою! (Я.Мамонтов).

     Частина фразеологізмів за будовою є антонімічна, вона містить у собі протиставлення: знайко біжить, а незнайко лежить; скажеш – не вернеш, напишеш – не зітреш; журись, а за діло берись; чорним по білому; праця чоловіка годує, а лінь марнує; з великої хмари – малий дощ.