Функції і принципи дизайну.

Універсальним засобом художньої виразності предметної форми є пластика.

Пластика - будова матеріального тіла: природного (зокрема, людського) або штучного, яке доступне безпосередньому живому спогляданню.

Завдяки пластиці у формі предмета виявляються його змістові якості: могутність дуба - у масивності його стовбура; динаміка лані - у конфігурації її стрімкої, обтічної форми та рухах; утілення функції людського витвору в його наочному образі (глиняному глеку, костюмі, автомобілі, споруді тощо).

У дизайні виокремлюються основні функції та принципи.

Функції дизайну: рекламна, естетична, споживча (мал. 216).

Твір дизайнера рекламується своєю оригінальною формою, якої досі не бачив споживач. Композиційно гармонійна форма приваблює, розвиває естетичні смаки інших людей, а практичним призначенням художньої конструкції задовольняються їхні споживчі потреби.

Принципи дизайну - це основні правила та закономірності, на основі яких відбувається утворення гармонійної, довершеної форми предмета. До них належать відповідність змісту, цілісність, єдність змісту та форми.

Під змістом предмета розуміють сукупність ознак, які визначають, виділяють його з-поміж інших. У змісті виробу важливу роль відіграє його призначення.

За призначенням вироби поділяють на декоративні (мал. 217, а), ужиткові (утилітарні, прикладні, мал. 217, б) та декоративно-ужиткові (мал. 217, в).

 

 

Цілісність - це якісний показник художнього твору, що об’єднує елементи, частини в єдине ціле. Цілісності форми можна досягти шляхом відбору таких фізичних і геометричних характеристик частин композиції, за яких вона сприйматиметься як єдиний «організм». Головними ознаками цілісності є неподільність, взаємозв’язок і узгодженість усіх елементів композиції (мал. 218).

Неподільність композиції полягає в тому, що, прибравши елемент або його частину, ми руйнуємо гармонію, єдність, через що виникає відчуття незавершеності твору.

Розглянемо єдність змісту та форми.

Провідну роль відіграє зміст. Він зумовлює зміни форми. Але й форма впливає на зміст: вона може сприяти розвитку або гальмувати його. Під формою предмета розуміють взаємне розташування контурів предмета й точок у твірних лініях. Форму має будь-який предмет: об’ємний чи плоский, природний або штучно створений. Коли людина цілеспрямовано створює форму, говорять про дизайнформу. Принцип єдності змісту та форми визначає залежність форми від змісту, а саме від функціональності (мал. 219, а), стилю інтер’єру (мал. 219, б) та матеріалу (мал. 219, в).

Інші важливі принципи - це зручність користування, економічність виготовлення. Обраховування економічності пошукового макета, моделі

або виробничого зразка дизайнери здійснюють на основі собівартості проекту та витрат часу на серійне виготовёення виробу.

З розвитком науки, техніки, мистецтва, появою нових матеріалів і конструкцій відбуваються зміни форм і зразків інтер’єрного призначення. Художній проект дизайнерської коёьорографічної пропозиції або пошуковий макет композиції сучасного інтер’єру повинні викёикати у гёя-дачів відчуття міцності, надійності або ваги завдяки вибору фактури і текстури матеріаёу, форми, коёьору, освПёення та інших засобів художньої виразності (мал. 220).

Остання зміна: п'ятниця 18 жовтень 2019 22:22